Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, by nasz Użytkownik czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych naszych Użytkowników, przysługujące Użytkownikowi prawa oraz nasze obowiązki jako Administratora tych danych osobowych.
Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?
Administratorem Twoich danych osobowych jest LEONI Kabel Polska z siedzibą w Wierzbicach przy ul. Oławska 10, 55-040 Kobierzyce, o numerze NIP 896 12 44 256, REGON 932125906, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003820.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • inne dane zawarte w dokumencie CV.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Podmiotami przetwarzającymi dane kandydatów w ramach procesu naboru są:

 • Komunikacja Plus K sp. z o. o. sp. k.
 • Follow Vision sp. z o. o. sp. k.
 • Dhosting.pl sp. z o. o

Wskazane powyżej podmioty mogą przetwarzać dane Kandydatów jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
W momencie zebrania Twoich danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy masz obowiązek przekazać dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody. Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie zgody, ale również z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes. W przypadku zbierania danych na podstawie Twojej zgody, wyrażenie zgody zawsze jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia np. zgłoszenie udziału w aktualnej rekrutacji.
Dane osobowe, które zamieścisz w CV będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz taką zgodę.

Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny.
Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje wszystkie dane osobowe, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
Prawo dostępu do danych: 
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami  pod adresem e-mail: ado.lkp@leoni.com – otrzymasz te informacje pocztą.
Prawo do przenoszenia: 
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, a gdy nie będzie to możliwe – poinformujemy Cię o tym.
Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu: 
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zawsze przysługiwać będzie Ci również prawo do złożenia do nas skutecznego sprzeciwu wobec stosownego wobec Ciebie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
Informujemy jednakże, że jeżeli przetwarzamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.
Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest sporządzana w celu przygotowania takich materiałów.
Prawo do ograniczenia:
Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 • jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i w zamian zażądać ograniczenia ich używania,
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu naboru.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możesz się z nimi skontaktować:

 • wysyłając email na adres: ado.lkp@leoni.com;
 • dzwoniąc do naszego Biura pod numer telefonu 71 360 55 02 (opłata wg stawek operatora);
 • pisząc na adres naszej siedziby.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: 
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zabezpieczenia
Dokładamy najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, niezwłocznie zgłoś pod adresem: ado.lkp@leoni.com. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych, nie możemy w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

Aktualizacja naszych zasad prywatności
Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.

Postanowienia końcowe
Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać korzystania z serwisu.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 29 czerwca 2018 r.