Administrator danych

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzanych za pośrednictwem e-systemu, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest LEONI Kabel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wierzbicach 55-040, przy ul. Oławskiej 10.

Dane osobowe zbierane są dla celów procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia aplikacji i rozpatrzenia jej w toku aktualnej rekrutacji. Brak zgody na udział w obecnej rekrutacji uniemożliwi rozpatrzenie Państwa kandydatury.

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie imion i nazwiska, daty urodzenia, preferowanego sposób kontaktu, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ich podanie jest konieczne, aby mógł/a Pan/Pani wziąć udział w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ((UE) 2016/679), którą można odwołać w dowolnym momencie.

Dane będą mogły być także przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, chyba że wcześniej zażąda Pan/Pani usunięcia swoich danych Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową LEONI Kabel Polska Sp. z o.o., podmioty doradztwa personalnego, a także inne podmioty, którym Administrator może zlecić wykonywanie czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów.

Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

• Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wyżej wymienionych sprawach prosimy o kontakt na adres: lkp@leoni.com.

• Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy dane będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.